با توجه به نيازهاي فني جهت اجراي پروژه هاي صنعتي پيشرفته ، گروهي از افراد متخصص در امور صنايع كشور براي قطع هر چه بيشتر وابستگي به شركتهاي خارجي و درنهايت نزديك شدن به خود اتكائي عملي و صنعتي مصمم گرديدند با جمع آوري امكانات بالقوه و بالفعل خود نيروي لازم جهت انجام پروژه هاي صنعتي را در حد توان بوجود آورند.
لذا شركت خدمات فني و مهندسي طرحهاي صنعتي ايران به دنبال اين تفكر در سال 1366 تاسيس گرديد تا با توجه به جمع آوري تخصصهاي لازم و اميد به حمايت مسئولين مربوطه اجراي طرحهاي صنعتي را به دست ايرانيان امكان پذير سازند.
شركت خدمات فني ومهندسي طرحهاي صنعتي ايران / استپ حاصل تجمع متخصصين با سوابق طولاني درزمينه هاي اجرائي ، مشاوره ، طراحي سازماندهي و راهبري صنايع مختلف ميباشد . هدف از اين تشكل ، ارائه خدمات فني مهندسي در طيف وسيع مشاوره تا اجراست .
 
© 2004 STEP Co. All right reserved.
English Version