صفحه اول معرفی خدمات پروژه ها اعضاء تماس
 

خدمات

•  تهيه اسناد مناقصه وهمكاري با كارفرما در برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكاران و سازندگان
با توجه به گزارشات تهيه شده دربخش امكان سنجي و هماهنگ با كارفرما اين مهندسين مشاور در خصوص موارد زير اقدام به تهيه مدارك و اطلاعات فني – مالي مينمايد :
1- خريد تجهيزات وماشين آلات خارجي
2- نصاب تجهيزات مكانيكي
3- نصاب تجهيزات برق و كنترل
4- پيمانكاران ساخت داخل
5- پيمانكاران تاسيسات زيربنائي
و در اين راستا با معرفي كارخانجات توليدكنندگان تجهيزات ، پيمانكاران (اعم از مكانيكي – الكتريكي ) و مذاكره با آنها كارفرما را در احداث كارخانه و تامين موارد مورد نياز ياري مي دهد .

صفحه اول معرفی خدمات پروژه ها اعضاء تماس English Version