صفحه اول معرفی خدمات پروژه ها اعضاء تماس
 

خدمات

• خدمات صنعتي
اين شركت با بهره گيري از پرسنل مجرب درزمينه هاي مختلف مانند شناسائي معدن مواد اوليه ، سوخت ،كليه مواد مصرفي ، تهيه دياگرام مقدماتي خط توليد و انتخاب ظرفيت بهينه ، انتخاب ماشين آلات خط توليد ، طراحي ماشين آلات با ظرفيتهاي مورد نظر ، تهيه نقشه هاي تكنولوژيك و جانمائي نهائي ،برآورد ميزان انژري الكتريكي موردنياز و تجهيزات فشار قوي و فشار ضعيف ونحوه توزيع ، كليه تجهيزات برقي و كنترلي ميباشد .
اين مجموعه شامل بخشهاي مختلف بررسي هاي فني – اقتصادي بوده واين مهندسين مشاور دركليه زمينه هاي مربوطه با حفظ موازين و استانداردهاي معتبر مطالعات و بررسي وهماهنگيهاي لازم در زمينه هاي مختلف ميپردازد وهمچنين به لحاظ فني كليه طراحي هاي انجام شده بررسي و در طول ساخت با ارائه راه حلهاي مناسب سعي در حفظ كيفيت اقدامات انجام شده دارد.
خدمات اين بخش با توجه به تخصصهاي مورد نياز به گروههاي زيرتقسيم ميگردد .

1-پروسس
2-مكانيك
3-برق و كنترلصفحه اول معرفی خدمات پروژه ها اعضاء تماس English Version