صفحه اول معرفی خدمات پروژه ها اعضاء تماس
 

خدمات

• برنامه ريزي و كنترل پروژه
پروژه احداث كارخانجات سيمان به سبب گستردگي و پيچيدگي بعد از نيروگاهها وسدها به عنوان صنايع نيمه سنگين شناخته مي شوند . با توجه به بكارگيري تخصص هاي گوناگون و حجم فعاليتهاي نسبتا" وسيع لزوم يك برنامه ريزي منسجم در ابتداي پروژه و كنترل اين برنامه درشاخه هاي مختلف پروژه حين احداث به خوبي مشهود است اين مهندسين مشاور با بهره گيري چندين ساله از تجارب خود در زمينه برنامه ريزي و كنترل پروژه موفق شده است دريك چارچوب قابل قبول نسبت به تهيه برنامه زمانبندي پروژه هاي سيمان تا ريزترين سطح اقدام نمايد و با تهيه گزارشات متنوع از چگونگي اجراي كار مديران را در اخذ تصميمات مناسب ياري دهد .
در بسياري ازموارد كار بگونه اي است كه عملا" امكان ادامه كار بدون ابزارهاي برنامه ريزي وكنترل پروژه وجود ندارد همانند ماهيت كنترل پروژه كه پديده اي پويا است سيستم كنترل پروژه ايجاد شده دراين مشاور نيزمرتبا" خود را با تجارب جديدو دانش هاي جديد اين فن تجهيز مي كند
رئوس خدمات قابل ارائه توسط اين شركت به قرار زيرميباشد :

1-برنامه ريزي كلي پروژه و تهيه CPM
2-اخذ اطلاعات از پيمانكاران و مشاوران
3-پيگيري اجراي عمليات بر اساس برنامه ريزي كلي پروژه
4-تهيه گزارشات از نحوه كار پيمانكاران و جمع بندي و ارائه براي تصميم گيري


صفحه اول معرفی خدمات پروژه ها اعضاء تماس English Version